HOMEPAGE | CONTACT | PHOTO GALLERY

Proceedings

1. OTURUM: Uzaktan Algılama Uygulamaları I

Erhan Alparslan, Hilal Yüce, Bora Erkan, Sedat İnan, Semih Ergintav, Ruhi Saatçılar
Büyük ve Küçük Çekmece Gölleri Arasındaki Bölgede Heyelan Duyarlılıgının Uzaktan Algılama ve Cografi Bilgi Sistemleri ile Çok Kıstaslı Analizi
“Multi Criteria Analysis of Landslide Susceptibility in the Area Between Büyük and Küçük Çekmece Lakes of Istanbul City Using Remote Sensing and GIS”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alper Çabuk, Abdullah Deveci, Feray Ergincan, Feristah Alanyalı, Saye Çabuk
Tarihi Mirasın Belgelenmesinde Yersel Fotogrametri ve Cografi Bilgi Sistemlerinden Yararlanılması
“Documentation of Historical Heritage Using Terrestrail Photogrammetry and GIS”

pdf indir 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emil Galev
Applicability of Remote Sensing Data and GIS Methodology to Detailed Vegetation Mapping 
“Ayrıntılı Bitki Örtüsü Haritalamasında Uzaktan Algılama ve CBS Metodlarının Uygulanabilirligi”

pdf indir 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ali Demirci, Michael A. Mcadams, Omar Alagha, Mehmet Karakuyu
The Relationship Between Land Use Change and Water Quality in Kucukcekmece Lake Watershed
“Küçükçekmece Gölü Havzasında Arazi Kullanım Degisimleri ve Su Kalitesi İliskisi”

pdf indir 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Murat Karabulut, Nihal Ceylan
Uzaktan Algılama Yoluyla Yapılan Su Kalitesi Arastırmalarında Zemin Özelliklerinin Yansıma Degerleri Üzerindeki Etkisi
“Impact of Different Bottoms on the Response of Volume Reflectance In Water Quality Studies Using Remote Sensing”

pdf indir 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekir S. Karatas, Erhan Akkuzu, Musa Avcı
Uzaktan Algılama Teknigiyle Evapotranspirasyonun Belirlenmesi
“Determination of Evapotranspiration Using Remote Sensing”

pdf indir 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. OTURUM: Uzaktan Algılama Uygulamaları II

Hulusi Kargı, Nilüfer Sarı
LANDSAT TM Görüntülerinde Alterasyon Zonlarının Belirlenmesi – Bir Maden Arama Çalısması
“Determinatıon of Alteration Zones on Landsat TM Images – A Case Study For Mineral Exploration”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Murat Karabulut, Muhterem Küçükönder, Mehmet Gürbüz, Ersin Kaya Sandal
Kahramanmaras Sehri ve Çevresinin Zamansal Degisiminin Uzaktan Algılama ve CBS Kullanılarak İncelenmesi
“An Examination of Temporal Changes in Kahramanmaras City and Its Adjacent Areas Using Remote Sensing and GIS”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metin Tunay, Ayhan Atesoglu
Uydu Görüntüleri Kullanılarak Mescere Kapalılık Derecesi Haritalaması
“Mapping of Forest Canopy Density by Using Satellite Images”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hüseyin Turoglu
Yoncatepe (Van) Arkeolojik Sahası ve Onun Yakın Çevresi için CBS ve UA Teknolojileri İle
Paleo-Landuse Analizi

“Paleo-Landuse Analysis for Yoncatepe (Van) Archaeological Site and Its Close Vicinity Using
GIS and RS Technologies”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ünal Yıldırım, Ferhat Kılıç
Uzaktan Algılama Yöntemleri ile Afyonkarahisar Sehirsel Gelisiminin İzlenmesi
“Monitoring Urban Growth of Afyonkarahisar with Remote Sensing Methods”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. OTURUM: e-Devlet, e-Belediye ve Bilgi Sistemleri I

Semra Günay Ergün, İlknur Saraç
Saglık Cografyasında CBS’nin Kullanımı: Samsun Saglık Ocakları Örnegi
“The Use of GIS in Health Geography: The Case of Local Health Clinics in Samsun”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mehmet Kılıç
Tasınmaz Kayıt Sistemlerinde Yenilikler: Elektronik Tapu Sicili Sistemi
“Innovations in the Land Registration Systems: Electronic Land Registration System”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Murat Nurlu, Kerem Kuterdem
Ulusal Afet Bilgi Sistemi
“National Disaster Information System”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vahap Tecim, Uluç Çagatay
Cografi Bilgi Sistemi Tabanlı Tasınmaz Degerleme Çalısmaları Vasıtasıyla Tasınmaz Deger
Haritalarının Olusturulması için Model Bir Çalısma

“An Example Study to Produce Real Estate Value Maps Though the Geographical Information
System Based Real Estate Valuation Studies”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 4. OTURUM: e-Devlet, e-Belediye ve Bilgi Sistemleri II

Mehmet Sait Ayık, Sibel Akkar, Murat Sancak
BUSKİ Bilgi Sistemleri
“Information Systems of BUSKI”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abdurrahman Geymen, İsmail Rakıp Karas
Yerel Yönetimlere Yönelik E-Belediye Uygulamaları
“E-Municipality Applications for Local Administrators”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S.Gökçen Bilgen, Vahap Tecim
CBS Tabanlı Dogalgaz Altyapı Bilgi ve Yönetim Sistemi Projesi: İzmir-Karsıyaka Örnegi
“Development of a GIS-Based Infrastructure Informatıon and Management System: İzmir- Karsıyaka”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salih İsitmezoglu, Aysun Türe
Neden Altyapı Bilgi Sistemi
“Why Infrastructure Information System”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. OTURUM: e-Devlet, e-Belediye ve Bilgi Sistemleri III

Gökçe Baysal, Vahap Tecim
Katı Atık Depolama Sahası Uygunluk Analizinin Cografi Bilgi Sistemleri (CBS) Tabanlı Çok Kriterli
Karar Yöntemleri ile Uygulaması
“An Application of Geographical Information Systems Based Solid Waste Disposal Site Selection
Using Multi-Criteria Procedure”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selver Kahraman, İsmail Kahraman
İstanbul Örneginde Seçim Bilgi Sistemleri ve Seçim Cografyası
“Electoral Study with Voting Information System in case of İstanbul” 

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mehmet Songur, Ahmet Dabanlı
Su Kaçaklarının İzlenmesi ve Tespiti İçin Çalısmalar
“Studies on Inspection and Determination of Unaccounted Water”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nevzat Gümüs, Gökhan Gündüzoglu, Yılmaz Askın, Birsen Yanılmaz, Turhan Sofuoglu, Hakan Keskin, Özkan Özmen
İzmir Anakentinde 112 Ambulans İstasyonlarının Dagılısı ve GIS Yöntemiyle Hizmet Alanlarının
Sorgulanması
“Investigating the Distribution of the 112 Ambulance Stations in İzmir Metropolitan Area and Their
Responsibility Regions Using GIS Method”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sedat Sert, Askın Özocak, Nazile Ural
Adapazarı’nda Cografi Bilgi Sistemlerinin Geoteknik Amaçlı Kullanımı
“The Use of Geographical Information Systems for Geotechnical Purposes in Adapazarı”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gülçin Sahin, Vahap Tecim
Yerel Yönetimler İçin CBS Tabanlı Risk Planlaması İzmir - Buca Örnegi
“A GIS-Based Risk Planning for Local Government: A Case Study of Buca, İzmir”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. OTURUM: Kent Bilgi Sistemi ve CBS Uygulamaları 

Hamdi Çinal
Kent Bilgi Sisteminde Modern Yaklasımlar
“Contemporary Approaches on Urban Information Systems”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burhan Güvenal, Alper Çabuk, Murat İ. Yavuz
Trafik Kazalarının Azaltılması Amacıyla Cografi Bilgi Teknolojilerinden Yararlanılması
“Using Geographical Information Technologies for Reducing Number of Traffic Accidents”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ozan Rıza Durak, Utku Sensoy, Nazım Aksaker
Kampus Bilgi Sistemine Bir Örnek Olarak “CUCIS”
“CUCIS as an Example for the Campus Information System”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İbrahim Tiryakioglu, Saffet Erdogan
Cografi Bilgi Sistemleri Destekli Tasınmaz Degerlemesi: Afyonkarahisar Örnegi
“GIS Supported Real Estate Property Valuation: Afyonkarahisar as a Sample”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mehmet Karakuyu
İstanbul’un Mekânsal Gelisiminin Analizi
“The Urban Development Analysis of İstanbul”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. OTURUM: Arazi Kullanımı Degisimleri

Rüya Bayar, Mutlu Yılmaz
CBS ile Ankara'nın Keçiören İlçesinde Sehirsel Arazi Kullanımı Bakımından Yesil Alanların
Degerlendirilmesi

“The Evaluation of Green Areas in Keçiören District of Ankara in terms of Urban Land Use with
GIS”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Derya Kusat Gürün, Hakan Doygun
Kahramanmaras Kentsel Gelisiminin Tarımsal Alan Kullanımı Üzerine Etkileri
“The Effects of Kahramanmaras Urban Expansion on Agricultural Land Use”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sabri Karadogan, Nurettin Özgen
Güneydogu Anadolu Bölgesinde Tarımsal Üretimin Niteligi Degisimi ve Dagılısının CBS
Ortamında Analizi

“Analysis of Quality Change and Spread of Agricultural Products in Southern East Anatolia
In GIS Conditions”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cem Kıncal
Arazi Kullanımına Yönelik Çalısmalarda CBS’nin Kullanılması
“Usage of Geographical Information Systems in Land-use Planning Studies” 

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. OTURUM: CBS Eğitimi

Ali Demirci
Cografi Bilgi Sistemlerinin Türkiye’deki Yeni Cografya Dersi Ögretim Programına Göre Cografya
Derslerinde Uygulanabilirligi

“Practicability of Geographic Information Systems in Geography Courses According to the New
Geography Curriculum in Turkey” 

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emil Galev, Katinka Mihova
Educational Use of GIS in Landscape Architecture Student Classes in Bulgaria 
“Peyzaj Mimarisi Derslerinde CBS’nin Egitimsel Kullanımı”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Halil İbrahim Tas
Profesyonel CBS Sertifika Programları
“The Status of Professional Certificate Programs in GIS”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Shian (Ivan) Suen
Providing GIS Education and Training: The VCU Experience
CBS Egitimi, VCU’daki Deneyim

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akif Karatepe
Cografya Derslerinde Ülkeler ve Bölgeler Konuları ile İlgili CBS Tabanlı Örnek Ders
Uygulamalarının Gelistirilmesi

“Development of GIS Based Course Applications for Regional Geography Courses”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. OTURUM: CBS Firmaları Sunumları

Serdar KÜPCÜ – İSLEM GIS
ArcGIS 9.2 Teknolojisi
ArcGIS 9.2 Products

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kuntay GÜLENÇ - İSLEM GIS
Kurumsal GIS ve Altyapısı
EnterPrise GIS and Infrastructure

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H.Banu ILTER – MESCİOGLU MÜHENDİSLİK
Ulastırma Altyapı Bilgi Sistemi
Transportation Enfrastructure Information System

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alim Küçükpehlivan - BASARSOFT
MapInfo Tabanlı Altyapı Bilgi Sistemi Çözümleri
MapInfo Based Infrastructure GIS solutions

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alim Küçükpehlivan - BASARSOFT
Türk Navigasyon Sistemi
Turkish Navigation System

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Umut Zaim– UNIVERSAL
UNICAD

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selim Ergin - PARAMETRE
Kent Bilgi Sistemleri
Urban Information Systems

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. OTURUM: Planlama, Ormancılık ve Dogal Afet Uygulamaları

Zeynep Yılmaz, Dilek Sen Beyazlı
CBS ile Kent Bellek Noktalarına Optimum Erisilebilirlik
“Optimum Accessibility to City Landmarks with GIS”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Umut Pekin, A. Ugur Özcan, Ö. Burhan Timur
Kent Ormancılıgı Çalısmalarında Cografi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Kullanım Olanakları
“Use of GIS Opportunities Urban Forestry Studies”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P. Ebru Sinan
Toplumsal-Mekansal Yapı Etkilesimi Baglamında Cografi Bilgi Sistemlerinin Kullanım Olanakları
“Usage Possibilities Of Geographical Information Systems In The Context Of Interaction Between
Social And Physical Structure”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sadık Sezgin Ozan, Cevdet Emin Ekinci
Yapı-Çevre ve İnsan- Mekân İliskisi
“Building-Environment and Human-Residence Relations”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tugrul Varol, Bülent Yılmaz
Ormanlık Alanlardaki Degisimlerin Saptanmasında CBS’den Yararlanma Olanakları,
Bartın-Sökü Orman İsletme Sefligi Örnegi
“The Benefits of Using GIS in Determining Changes in The Amount of Forest Covered Land, And
The Sample of Bartın-Sökü Forest District”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gülmustafa Sen, Erdal Akyol
Cografi Bilgi Sistemi Platformunda Sıvılasma Potansiyel İndeksi Dagılımı: Gümüsler (Denizli) Örnegi
“Distribution of Liquefaction Potential Index Using by Geographical Information System; Case
Study: Gümüsler Municipality-Denizli”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. OTURUM: CBS Metodolojisi ve Veri Tabanı Çalısmaları

Erhan Alparslan, Resat Kafarov, Semih Ergintav, Aslı S. Dönertas, Cihangir Aydöner, Hilal Yüce, Bora Erkan
Meta-Veri Standartlastırılmasıyla Türkiye, Fransa, 7zlanda ve Azor Ülkelerinde Üretilen CBS Verilerinde Uyum Saglanması
“Harmonization of GIS Data Generated in Turkey, France, Iceland and Azores through Meta-data
Standardization”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Michael A.McAdams, Ali Demirci
The use of principle component analysis in data reduction for GIS Analysis of water quality data
“CBS Kullanılarak Yapılan Su Kalitesi Analizlerinde Veri Endirgeme Eçin Temel Bilesenler Analizinin Kullanımı”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İbrahim Rakıp Karas, İbrahim Baz, Abdurrahman Geymen
Farklı Formattaki Konumsal Ve Özniteliksel Verilerin Otomatik Olarak Bir Cografi Veri Tabanına Dönüstürülmesi
“Automatic Conversion of Spatial and Attributive Data in Uncommon Format Into a Geo- Database”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nurdan Caner Erdogan, Sibel Yigiter, Engin Nurlu, Ümit Erdem
Avrupa Birligi Kapsamında Mekansal Planlama Aracı Olarak Veritabanı Olusturma: İzmir İli Örneginde
“Establishing Database as a Spatial Planning Tool within the EU: A Case Study on the Province
of İzmir-Türkiye”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M. Cengiz Tapırdamaz, Erhan Alparslan, Hilal Yüce
CBS Ortamında Türkiye Paleomanyetizma Veri Katalogu
“Turkey’s Paleomagnetism Data Catalog in GIS Environment”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Can Karavul, Alper Kıyak, T Fikret Kurnaz
Cografi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Hazırlanan Zemin Haritalarında Veri Analizinin Önemi
“Importance of Data Analyzing Preparing Soil Maps Using With GIS”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. OTURUM: Çevre Uygulamaları

Saye Nihan Çabuk, Tuncay Dögeroglu, Alper Çabuk
Stratejik Çevresel Degerlendirme Çalısmalarında CBS Olanaklarından Yararlanılması: Eskisehir
Toplu Konut Projesi

“Using GIS Capabilities for Strategic Environmental Assessment Studies: Eskisehir Mass
Housing Project”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selim Süalp Çaglar, Çagasan Karacaoglu
Kaçkar Dagları Milli Parkı Yönetim Planı Çalısmalarında CBS Uygulamaları

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alexi Danchev, G. Puhalev, H. Kitanova
Application of GIS in creation of Regional Economic Capital (case study of Svoge area, Bulgaria).
“Bölgesel Ekonomik Sermaye Olusturmada Bir CBS Uygulaması (Bulgaristan’da Svoge Bölgesi)”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Birsen Kesgin, Ebru Ersoy
Peyzaj Planlamada Cografi Bilgi Sistemi Aracı Olarak Konumsal Karar Destekleme Sisteminin
Uygulanması
“Using GIS Capabilities for Strategic Environmental Assessment Studies: Eskisehir Mass
Housing Project”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Halil Kumbur, Zafer Özer, Emel D. Avcı
Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampusu Gürültü Seviyelerinin CBS (Cografi Bilgi Sistemi) İle Analizi
“The Analysis of Noise Levels of Mersin University Çiftlikköy Campus with GIS”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ortaç Onmus
Cografi Bilgi Sistemlerinin Önemli Kus Alanları’nın İzlenmesi ve Yönetilmesi Amaçlı Kullanımı,
Gediz Deltası Önemli Kus Alanı Olgu Çalısması

“Application of GIS Systems for Monitoring and Management Purposes of the Important Bird
Areas, Gediz Delta Important Bird Area Case Study”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. OTURUM: Yer Bilimleri ve Hidroloji Uygulamaları

Ertan Bol, Ersin Arel, Akın Önalp
Cografi Bilgi Sistemleri ile Akarsu Kökenli Çökellerin Analizi
“Recognition of Fluvial Deposits by the Use of Geographical Information Systems”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Can Karavul, T. Fikret Kurnaz, Alper Kıyak
Cografi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak İki Farklı Yaklasımla Adapazarı Kenti SPT (Standart
Penetrasyon Testi) Haritalarının Olusturulması
“Creating The Spt (Standart Penetration Test) Maps of Adapazari City by Two Diffrent Methods
By Using GIS (Geographical Information System)”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gökhan Çamoglu, M. Kirami Ölgen, Bekir S. Karatas, Serafettin Asık
Menemen Sulama Sisteminde Taban Suyunun Zamana ve Mekâna Göre Degisiminin
Jeoistatistiksel Yöntemlerle Degerlendirilmesi: Maltepe Ana Kanalı Örnegi
“Evaluation of Temporal and Spatial Variation of the Water Table in Menemen Irrigation System
Using Geostatistical Methods: A Case Study of Maltepe Main Canal”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ülkü Gürçay, Vahap Tecim
Su Kaynaklarının ve Tüketiminin CBS ile Analizi ve Yönetimi: Örnek Bir Uygulama
“Analyse and Management with GIS for Water Sources and Consume: An Application”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gökhan Kürklü, İsmail Zorluer
Baraj Deformasyon Gözlemleri İçin Otomatik Veri Toplama Sistemlerinin Kullanılması ve Örnek
Bir Çalısma
“The Using of Automated Data Acquisition Systems For Dam Deformation Monitoring and A Case
Study”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. OTURUM: İnternet, Klimatoloji, Soysal CBS Uygulamaları

K. Mert Çubukçu
Sehir İçi Otobüs Hizmeti Maliyetinin Modellenmesinde Cografi Bilgi Sistemleri Kullanımı
“Using GIS in Modelling Bus Transit System Costs”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hasan Çukur, Gökhan Gündüzoglu, Yılmaz Askın
İzmir-Buca’da Morfo-Klimatik Özelliklerin Sıcaklık Terselmesi ve İnsan Saglıgı Üzerine Etkilerinin CBS İle Sorgulanması
“Determınıng The Effects of Morpho-Climatic Properties on Inversion and Human Health By GIS
Method in Izmir-Buca”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erhan Alparslan, Füsun Okyar, Hilal Yüce
Kültürel Mirasın Korunmasında CBS’nin Rolü
“The Role of GIS in Preservation of Cultural Heritage”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sanem Lerzan Özen, Ali İhsan Kadıogulları
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarının CBS Yardımıyla Saptama-Belgeleme
Çalısmaları İçin Model Önerisi

“The Model for Determination and Documentation Studies of Cultural and Natural Heritage
Preservation Boards with the Help of GIS”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mehmet Karakuyu
Tarihi Cografya Çalısmalarında Cografi Bilgi Sistemleri Teknolojisinin Kullanımı: Manisa Örnegi
“The Usage of GIS Technology in Historical Geography Studies; Manisa Case Study”

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTERLER

pdf indir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Printer Friendly    Send by E-mail
Last Update: Thursday, 19 October, 2006
Publish Date: Wednesday, 11 October, 2006
Hit Counter: 155027

ESRI İŞLEM GIS Intergraph MESCİOĞLU MAPINFO BAŞARSOFT PİRİ REİS İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turkish Airlines TUBITAK
 
PANEL Bildiri/Papers Fuar/ Vendor Exposition Kurslar/Courses CBS PROJE YARIŞMASI/GIS Project Competition ÖĞRETMENİME CBS/GIS For Teachers This website is prepared by Fatih University IT Web-Software Department
Click here to pass your requests and error reporting